• Nevyztužená prysky?ice má nízkou hustotu, je snadno zpracovatelná a má relativn? dobrou stabilitu proti p?sobení širokého spektra prost?edí a chemikálií. Nevýhodami, které omezují ?i úpln? vylu?ují jejich použití v konstruk?ních aplikacích, jsou velmi nízký modul pružnosti (do 6 GPa), nízká pevnost (100 MPa), k?ehkost a relativn? malá creepová odolnost (te?ení materiálu).
• Sklen?ná vlákna mají sice požadovanou tuhost a pevnost, jsou však velmi k?ehká a náchylná k poškození v n?kterých agresivních prost?edích. Je navíc velmi obtížné udržet je v požadovaném prostorovém uspo?ádání, zvlášt? pokud p?sobí tlakové složky nap?tí
• Jestliže však vyrobíme kompozitní materiál tím, že prostorov? vhodn? umístíme sklen?ná, uhlíková ?i organická vlákna (výztuž) v prysky?ici, která se potom nazývá pojivem neboli matricí, dostaneme novou entitu s vlastnostmi nedosažitelnými jednotlivými komponentami samotnými. FRC jsou lehké, pevné, tuhé, houževnaté, mají vysokou odolnost proti creepu a jsou snadno vyrobitelné ve velmi komplikovaných tvarech.
• Vlákna mají nízkou hmotnost, vysokou pevnost a tuhost. Nevýhodou je vysoká cena, k?ehkost vlákna a intenzivní oxidace už p?i 400 °C
• Výrobní základna je v ?R podobn? jako v celé Evrop? zna?n? rozt?íšt?ná. Práv? rozt?íšt?nost výrobních kapacit, malá informovanost technické ve?ejnosti, její v?tší konzervativnost a nedostatek technických norem pro konstruování s kompozity jsou hlavními d?vody zaostávání Evropy za Japonskem a USA v této oblasti.
• Pro stavební pr?mysl se nejvíce používají vlákna uhlíková, sklen?ná a aramidová.
• Požadavky na trvanlivost vláknových polymerních kompozit? v technických aplikacích závisí
na druhu a ú?elu jejich použití. Pro stavební konstrukce má z?ejm? nejv?tší význam odolnost
proti vliv?m klimatu (mrznutí a rozmrzání, vlhkost, UV zá?ení, u mostních konstrukcí rovn?ž
odolnost v??i rozmrazovacím solím). Dosud otev?eným problémem z?stává dlouhodobá
odolnost nejvíce používané skelné výztuže proti p?sobení alkálií (beton). Jen uhlíková vlákna
jsou obecn? považována za rezistentní.

Umož?ují ?ešit problémy, které jsou p?i použití klasických materiál? ?ešitelné jen
s obtížemi a nebo za vyšší cenu.
• Jejich použitím lze dosáhnout redukce náklad? na celou dobu životnosti konstrukce
v?etn? inspekce a údržby. Umož?ují vytvá?ení inteligentních konstrukcí , které jsou
schopny bez p?erušení provozu monitorovat samy sebe a kontrolovat svou údržbu a
opravy.
• Kompozitní materiály snižují energetickou spot?ebu p?i výrob?.
• Nízká hmotnost všech polymerních kompozitových prvk? znamená i nízké náklady na
p?epravu a manipulaci, p?ináší ekonomické výhody v doprav?, umož?uje ?ádov?
rychlejší vzty?ení konstrukce a postup stavby, zvýšení únosnosti konstrukce i možné
snížení náklad? na založení stavby.
Hlavním argumentem ve prosp?ch cíleného použití VPK ve stavebnictví a dalších
technických oborech je tedy celková ú?innost, ú?elnost a o?ekávaná životnost konstrukce ve
srovnání s alternativními ?ešeními.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now
x

Hi!
I'm Katy

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out